Category Archives: Mezhgorye

Mezhgorye เมืองที่แออัดในรัสเซีย

Mezhgorye เป็นเมืองที่แออัดในรัสเซียซึ่งควรจะเป็นที่ตั้งของผู้คนที่ปฏิบัติงานบนภูเขา Yamantu ที่เป็นความลับ เป็นเมืองปิดของรัสเซียที่อเมริกาให้ความสนใจว่ามันคือเมืองอะไรกันแน่ เชื่อว่าเมืองนี้ยังคงมีบ้านคนทำงานอะไรบางอย่างที่เป็นความ… Read more »

Mezhgorye

 เป็นเมืองปิดของรัสเซียที่อเมริกาให้ความสนใจว่ามันคือเมืองอะไรกันแน่ เชื่อว่าเมืองนี้ยังคงมีบ้านคนทำงานอะไรบางอย่างที่เป็นความลับสุดยอด เมืองนี้ก่อตั้งในปี 1979 ท่ามกลางหุบเขา Yamantaw สูงกว่า 1640 เมตร(5381 ฟุต) ซึ่งเป็นภูเขาที่ใหญ่… Read more »