Category Archives: Stonehenge กลุ่มหินปริศนาแห่งอังกฤษ

Stonehenge กลุ่มหินปริศนาแห่งอังกฤษ

Stonehenge กลุ่มหินปริศนาแห่งอังกฤษ

Stonehenge กลุ่มหินปริศนาแห่งอังกฤษ     สโตนเฮนจ์ ตั้งอยู่กลาง ‘ทุ่งราบซัลลิสเบอร์รี่’ มีจำนวนแท่งหินทั้งหมด 112 ก้อน ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง และวางเรียงในลักษณะที่ต่างกัน ทั้งวางนอน วางพาดกัน และวางตั้งขึ้น นักวิทยาศาสตร์ได้ค… Read more »