Tag Archives: Nazca Lines เส้นนัซกา

Nazca Lines

Nazca Lines เส้นนัซกา

Nazca Lines เส้นนัซกา   ลายเส้นลึกลับกลางทะเลทรายนาซคา ประเทศเปรู ลักษณะมีการขีดเน้นอย่างจงใจและประณีต ขนาดใหญ่โตถึง 200เมตร และรูปทั้งหมดครอบคลุมเนื้อที่กว่า 500 ตารางกิโลเมตร ท้าทายแดด ลม ฝน เป็นเวลากว่าสองพันปี มีตั้งแต่ภาพวาดง่าย… Read more »